VvE NL

Plaats
Nederland

i.s.m.
Ir. Arnold Reijndorp, M.Urb. Harry den Hartog en Mr. Marc Robbers

Ontwerp
2004

Onderzoek naar privaat beheerde woondomeinen
Recentelijk zijn vanuit de marktsector initiatieven ontplooid voor nieuwe vormen van privaat beheerde woonomgevingen. Privaat beheer brengt kansen met zich mee maar ook nieuwe dilemma’s: Dreigt er met het in privé eigendom geven van buitenruimte een potentieel gevaar voor de openbaarheid? Of is de ontwikkeling van semi-openbare ruimtes een welkome aanvulling op het systeem van openbare ruimten? De opkomst van privaat beheerde woondomeinen levert in het publieke debat soms felle discussie op. Tegelijkertijd bestaat er nauwelijks een idee van de aard en omvang van dergelijke projecten in Nederland.

Deze constatering vormde de aanleiding voor het starten van een onderzoek. Het eerste doel van het onderzoek omvatte een inventarisatie van recent door marktpartijen gerealiseerde woningbouwprojecten in Nederland, waarvan de collectieve buitenruimte in eigendom en beheer is van private personen of partijen. Om te komen tot een verdiepingsslag is uit de overzichtslijst van geïnventariseerde projecten een selectie van projecten gemaakt die nader is bestudeerd. De selectie geeft een indruk van de breedte van projecten op dit moment in Nederland, die in setting, schaal en leefstijl sterk uiteenlopen.

Aan de van twaalf uiteenlopende projecten wordt inzicht geboden in de achterliggende motieven van ontwikkelde partijen enerzijds en de ervaringen van bewoners en effecten op het publiek domeinen anderzijds. Daarbij is er aandacht voor ruimtelijk en sociale, maar ook voor juridische aspecten, omdat de in de ontwikkelingsfase opgetuigde juridische condities ingrijpende gevolgen hebben voor de wijze waarop bewoners samenwonen.

In november 2006 zijn, onder de titel ‘Privé terrein,’ de resultaten van het onderzoek in boekvorm gepubliceerd. De publicatie dient als aanzet tot een verdere verdieping van het debat over privatisering van woondomeinen.